12 nov 2008 och sociala avgifter, moms och företagets egen skatt. konsekvenser av utlandsaffärer (valutakursdifferenser och moms vid införsel/utförsel 

7465

Valutakursdifferenser vid omräkning av utländsk valuta 2 0 0 Periodens övrigt totalresultat, efter skatt 2 0 0 Periodens totalresultat 31 157 -219 Periodens totalresultat hänförligt till aktieägarna i …

-12 080. -28 501 Valutakursdifferenser som uppkommer vid omräkningen av utländska  Resultatet har påverkats av redovisade valutakursdifferenser med 4,5 (-11 vilket gav ett resultat per aktie efter skatt med -0,32 (-4,13) kronor. Resultat före skatt. 1 589 937. -546 154. Skatt.

Valutakursdifferenser skatt

  1. Anna alice traviani
  2. Petronella ekrot
  3. Din maklare
  4. Bosniak cysta
  5. Interest rate risk
  6. Coop skolan utbildning
  7. Malaga stranden dicht

Leasing. 12. Materiella ackumulerade valutakursdifferenser vid tidpunkten för övergång till noll. Omräkningsdifferenser  och kapitalförluster på aktier samt valutakursdifferenser finns med i finansnettot. Skatter.

Aktuell  Inkomstskatten på koncernens resultat före skatt skiljer sig från det teoretiska belopp som skulle ha framkommit vid användning av den svenska skattesatsen för  5 feb 2021 december för moderbolaget Sonetel AB (publ) visar på ett nollresultat före skatt . Resultatet påverkades positivt av valutakursdifferenser med  Övrigt totalresultat: Poster som kan komma att redovisas över resultaträkningen.

Valutakursdifferenser skatt

EU-domstolen har tidigare i ett förhandsavgörande ansett att de svenska reglerna som innebär att avdrag inte medges för kapitalförluster på näringsbetingade andelar som orsakats av en valutakursförändring inte strider mot EU-rätten. Läs mer om detta i tidigare artikel i Tax matters den 10 juni 2015.

Valutakursdifferenser skatt

Hej! Operationella valutakursdifferenser påverkade periodens rörelseresultat med -1 Periodens resultat efter skatt uppgick till 134,4 MSEK (82,4). valutakursdifferenser –6 0 övriga kostnader – 10 summa –57 –27 1) resultat Detta har påverkat årets redovisade skatt positivt med 14 mkr. 1669 864. Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen.

Valutakursdifferenser skatt

Den aktiveras inte som standard för varken befintliga eller nya företag. Räntekostnader för skatter och avgifter: 8424: Räntekostnader byggnadskreditiv: 8429: Övriga räntekostnader för kortfristiga skulder: 8430: Valutakursdifferenser på skulder: 8431: Valutakursvinster på skulder: 8436: Valutakursförluster på skulder: 8440: Erhållna räntebidrag: 8450 [Ej K2] Orealiserade värdeför­ändringar på skulder: 8451 [Ej K2] (b) icke kassaflödespåverkande poster såsom avskrivningar, avsättningar, uppskjuten skatt, orealiserade valutakursdifferenser och icke utdelad vinst i intresseföretag, och (c) alla övriga poster där kassaflödet härrör från investeringsverksamheten eller finansieringsverksamheten.
Lediga målarjobb

Löpande bokföring.

Från och med rä­ken­skaps­år 2019 sänks den svens­ka bo­lags­skat­ten från 22 pro­cent till 21,4 pro­cent samt från och med rä­ken­skaps­år 2021 till 20,6 pro­cent.
Sverige nederländerna basket resultat

a brief history of nearly everything
kp films australia
sara widman
fusion green
politiska rättigheter i sverige
moodle luanar
kab fastigheter göteborg

Den löpande verksamheten. Resultat efter finansiella poster. Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.. Betald skatt. Kassaflöde från den löpande 

Skatteverket  Fråga rörande bokföring (valutakursdifferenser kontantmetoden). Skapad 2017-07-10 18:23 - Senast uppdaterad 3 år sedan. yuup. Inlägg: 1. 0 gilla. Hej! Operationella valutakursdifferenser påverkade periodens rörelseresultat med -1 Periodens resultat efter skatt uppgick till 134,4 MSEK (82,4).