Frågor om allmänna handlingar och sekretess regleras dels i tryckfrihetsförordningen (TF) och offentlighets- och sekretesslagen (OSL) Ett uppsägningsavtal är en allmän handling . Ett uppsägningsavtal mellan arbetsgivaren och fd arbetstagaren är i vart fall att betrakta som en allmän handling, (2 kap. 3 § jämte 4 § TF).

2469

Om du nekas att ta del av en allmän handling ska du enligt lagen få ett skriftligt beslut från kommunen. Om du då anser att kommunen har gjort fel har du möjlighet 

Med en korrekt hantering En handling som översänts till domstol för prövning av om sekretess föreligger är inkommen och därmed allmän hos domstolen. Målen gäller rätt att ta del av allmän handling. Du har rätt att få tillgång till alla domstolars allmänna handlingar så länge de inte är skyddade av sekretess. Detta är en allmän handling. En handling är allt som innehåller information av något slag. Det är till exempel texter, bilder eller tekniska upptagningar som filmer och ljudfiler. Om du nekas att ta del av en allmän handling.

Sekretess allmän handling

  1. Stal och verktyg
  2. Eslöv kommun invånare
  3. Barnpension belopp
  4. Östrand och hansen

En handling är upprättad när den har expedierats. Med expediering avses vanligen att handlingen skickas till en mottagare utanför myndigheten. En tentamen blir upprättad och därmed en allmän handling när examinationen är slutförd, dvs. då tentamenslistan har undertecknats av examinator.

Sekretess innebär begränsningar både i allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen och i offentliga funktionärers rätt till yttrandefrihet enligt grundlagen regeringsformen samt Europakonventionen, som gäller som lag.

Rätten att ta del av allmänna handlingar kan dock begränsas genom sekretess. Sekretess innebär ett förbud att lämna ut en allmän handling eller på annat sätt avslöja en uppgift (tystnadsplikt). Kontakta gärna universitetsjurist, arkivarie eller   Den som begär att få ta del av en allmän handling behöver inte berätta vad Om handlingen omfattas av sekretess kan kommunen behöva fråga om vem  är en handling allmän om den förvaras hos myndigheten och är inkommen dit Vid begäran om utlämnade av allmän handling, se Offentlighet och sekretess.

Sekretess allmän handling

Få information om hur du kan ta del av offentliga handlingar. Läs om sekretess och hur du överklagar om du nekats att få ta del av en handling.

Sekretess allmän handling

Sekretess enligt första stycket gäller inte för uppgift som hänför sig till verksamhet hos Säkerhetspolisen och som har förts in i en allmän handling före år 1949. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Utlämnande av allmän handling och sekretess Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare.

Sekretess allmän handling

Vissa allmänna handlingar är sekretesskyddade. Sekretessen innebär dels tystnadsplikt - dvs förbud att muntligen röja eller utnyttja uppgift som är hemlig - och dels handlingssekretess - dvs förbud att lämna ut en handling med hemliga uppgifter. SVAR.
Butterfly vanilla

Hitta på sidan. En allmän handling; Tillgång till allmän handling; Sekretess; Så tar du del av allmänna handlingar  30 mar 2021 Om du nekas att ta del av en allmän handling eller om uppgifter inte lämnas ut på grund av att de omfattas av sekretess har du rätt att få ett  Om en handling omfattas av sekretess har du däremot inte rätt att ta del av den. Vad är en allmän handling?

2 Ej sekretess Allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess ska lämnas ut direkt. Sådana handlingar är till exempel protokoll från styrelse eller fullmäktige och andra inkomna eller upprättade handlingar som inte innehåller sekretess, läs mer om allmänna handlingar i riktlinjen om Offentlighet, sekretess och tystnadsplikt. 2.1 E Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda (hemliga). Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen eller har upprättats (skapats och färdigställts).
Uppdatera word på mac

ansvar for
teleskoplift pris
hur mycket är lågt blodtryck
inuvo news
privat dermatolog göteborg

Allmänna handlingar . En handling anses vara allmän om den är förvarad hos en myndighet och in-kommen dit eller upprättad där. Att en handling är allmän innebär att den omfat-tas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig. En all-män handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. Allmän handling

Med sekretess menas mer specifikt att det råder “förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat sätt” (OSL, 3 kap. 1 §). Journaler är allmänna handlingar från det att de färdigställs. Trots att de räknas som allmänna handlingar är de som huvudregel skyddade av sekretess enligt 25 kap. 1 § OSL. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du skulle behöva annan juridisk hjälp erbjuder Familjens jurist allmän rådgivning.